Funderingar kring den fällande domen mot Peder Molin och handlavin.se

Våren 2014 drabbades nätvinhandlaren bakom sajten handlavin.se av ett polistillslag. Handlavin.se sålde österrikiska viner från mindre producenter, och drevs av Best Shopping Stockholm HB, ett svenskt handelsbolag. Personen bakom företaget heter Peder Molin.

I början av juni i år så kom domen mot Peder Molin i Stockholms tingsrätt. Det blev en fällande dom. Peder fälldes för olovlig försäljning av alkohol under perioden 1 augusti 2011-1 mars 2014. Straffet blev villkorlig dom, 200 dagsböter á 50 kr och företagsböter på 100 000 kr. Han ska också betala 15 000 kr av advokaträkningen och standardbeloppet 500 kr till brottsofferfonden. Totalt rör det sig alltså om 125 500 kr. Dessutom förverkades de beslagtagna vinerna, vilket drabbar handlavin.se:s kunder.

Domen har överklagats till Svea hovrätt av Peder, och när han överklagade gjorde även åklagaren det.

Jag har läst igenom domen, som väcker en del funderingar, tillsammans med de bestämmelser i Alkohollagen som den bygger på.

Jag skrev ett inlägg om tillslaget strax efter det inträffade, för den som vill läsa på om bakgrunden. Det fanns nämligen en hel del märkliga omständigheter kring tillslaget, men jag tänkte inte gå in på detta igen.

Snabbversionen

Det är tyvärr inte helt förvånande att Peder fälldes. Anledningen till att han fälldes var att han sålde från ett svenskt bolag, istället från ett utländskt. Han trodde på rätt goda grunder att hans upplägg var OK p.g.a. den information han fått från svenska myndigheter.

Sedan den mer utförliga versionen med allehanda citat ur lagtexter som gör den betydligt längre.

Tyvärr inte förvånande med fällande dom

Som den som läst min blogg under en längre tid förmodligen vet, är jag motståndare till det otidsenliga svenska monopolet på alkoholhaltiga drycker. Det gäller särskilt monopolet på vin och öl, som drabbats av bestämmelser som egentligen kommit till för att stävja spritkonsumtionen för 100 år sedan. Detta är ett ideologiskt ställningstagande, och jag anser att monopolet borde avskaffas genom politiska beslut. Det betyder att jag tycker att Sverige borde ha en annan alkohollagstiftning, åtminstone vad gäller försäljning av vin och öl. Tills det inträffar så har vi tyvärr ett monopol, med tillhörande bestämmelser i den nu gällande Alkohollagen (SFS 2010:1622).

Mot bakgrund av hur handlavin.se:s verksamhet bedrevs och hur svensk lagstiftning ser ut är jag tyvärr inte förvånad över att det blev en fällande dom. Det var i och för sig inte helt givet att det skulle bli så p.g.a. en del speciella omständigheter, men förvånande var det inte. Nämnas kan att rättens ordförande efter förhandlingen meddelade att det här var ett komplicerat mål, och att domen skulle komma efter fyra veckor snarare efter de sedvanliga två. Den 27-sidiga domen är i mitt tycke välskriven, så domaren använde den extra tiden väl.

Försäljningen via handlavin.se gick till på följande sätt. Kunderna lade en beställning på webbplatsen handlavin.se, och betalade till Best Shopping Stockholm HB. Vid vissa brytdatum samlades beställningarna ihop och inköp gjordes från producenterna i Österrike. Vinerna samlades därefter ihop hos en österrikisk producent och ”konsumentförpackades”, d.v.s. respektive kunds viner lades i olika paket, som var adresserade till respektive kund. Detta jobb gjorde Peder Molin själv på plats i Österrike. Alla paket transporterades därefter till Sverige. I vissa fall, när kunderna inte bodde i Stockholm, skickades de direkt hem till respektive kund, men i de flesta fall skickades de till Best Shopping Stockholm:s lokal. Kunderna kunde därefter hämta ut sina paket i denna lokal. (Det var för övrigt alldeles när en sådan försändelse just kommit som polistillslaget skedde.) I en del fall körde Peder själv ut paketen efter att de kommit till Best Shoppings lokal.

Den bestämmelse i Alkohollagen som Peder via sitt bolag enligt domen har brutit mot är denna, i 5 kap 1 §:
”Endast detaljhandelsbolaget* får bedriva detaljhandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.”
* Systembolaget står inte nämnt med namn i lagtexten.

I sin dom påpekar tingsrätten att ”Förbudet gäller endast försäljning som sker i Sverige, dvs. inte försäljning som sker utomlands”, ett klokt påpekande av något som ofta (avsiktligt?) glöms bort av de förbudsivrare som hävdar att nätvinhandeln är ett hot mot Systembolagets monopol. Systembolaget har alltså bara monopol på detaljhandel med alkoholhaltiga drycker i Sverige, och själva poängen med den lagliga nätvinhandeln är försäljningen inte sker i Sverige, utan är en form av distanshandel och import. Köper man t.ex. från danska Winefinder ApS sker köpet i Danmark.

Kärnfrågan var alltså om försäljningen till konsument skett i Sverige. Om den skett i Sverige var den detaljhandel, så som begreppet definieras i Alkohollagens mening i 1 kap. 11 §.
”Försäljning till konsument benämns detaljhandel eller, beträffande alkoholdrycker, om det sker för förtäring på stället, servering. Annan försäljning* benämns partihandel.”
* d.v.s. inte till konsument.

I korthet konstaterar tingsrätten att det är Best Shopping Stockholm HB som har ingått avtal med konsumenter i Sverige om försäljning av vin, och att bolaget därefter köpt vinerna i Österrike. Tingsrätten ser därför ingen avtalsrelation mellan de österrikiska producenterna och kunderna i Sverige. Äganderätten till vinet har först övergått från respektive österrikisk producent till Best Shopping Stockholm HB, och därefter från Best Shopping Stockholm HB till kunderna.

Med tingsrättens egna ord: ”Detta är enligt tingsrättens mening att betrakta som en försäljning inom Sverige, även om varorna har fått beställas från Österike, och sådan detaljhandel får endast bedrivas av Systembolaget Aktiebolag.”

Har man väl kommit fram till att försäljningen skedde inom Sverige, så blir det tyvärr fällande dom med gällande svensk lag.

Oberoende mellanhand eller detaljhandel?

Peder hade två ”försvarslinjer”, där den första var att han varit oberoende mellanhand vid laglig distansförsäljning, och att ingen olaglig försäljning därför skett. När jag skriver ”försvarslinje” försöker jag inte antyda att detta var ett påhitt av hans advokat. Det är tveklöst så att Peder uppfattat sin verksamhet på detta sätt, och att han ärligt trott att den var fullt laglig.

Bestämmelser kring distansförsäljning togs in i Alkohollagen efter Rosengrendomen i EU-domstolen år 2007, och är de som den lagliga nätvinhandeln bygger på. Bestämmelserna finns i 4 kap 4 §, som handlar om införsel och import:
”Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får föras in i landet endast av partihandlare… [=första stycket]
Utöver vad som anges i första stycket får spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker föras in…
7. av en enskild person som har fyllt 20 år genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand, om införseln sker från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.”
(Övriga punktsatser handlar om bl.a. resandeinförsel, flyttgods, gåvor och drycker ombord på fartyg och flygplan i internationell trafik.)

Det går att hamna i långa resonemang om vad som inryms inom frasen ”oberoende mellanhand”, som kommer direkt från EU-domstolen i en dom från 2007. Åtminstone tre statliga utredningar har ägnat omfattande tankemöda åt detta, varav två har tillsatts med det politiska syftet att försöka förbjuda så mycket som möjligt av nätvinhandeln, trots Rosengrendomen.

Själva införseln, i betydelsen den fysiska transporten av vinerna till Sverige, har i mångt och mycket skett på samma sätt som för andra nätvinhandlare. D.v.s. vinerna har förpackats utomlands (i detta fall Österrike) för respektive kunds räkning, och adresserats till respektive kund. Det som i någon mån avviker är möjligheten att hämta vinlådorna i de egna lokalerna, snarare än att något distributionsföretag används för alla kunder.

Men det spelade ingen som helst roll för den fällande domen att handlavin.se organiserade själva införseln på samma sätt som andra nätvinhandlare! Tingsrätten resonerar nämligen så här: ”Eventuella oklarheter beträffande innebörden av begreppet oberoende mellanhand saknar härvid betydelse, eftersom bestämmelsen i 4 kap. 4 § sjunde punkten alkohollagen inte utgör något undantag från förbudet i 5 kap. 2 § alkohollagen.”

Den springande punkten i domen är alltså att försäljningen anses ha skett i Sverige, från Best Shopping Stockholm HB till konsument, och då gäller detaljhandelsmonopolet.

Det sätt som nätvinhandel blir laglig på, är genom att försäljningen inte sker i Sverige, så att bestämmelserna om detaljhandelsmonopol inte är tillämpliga. Det innebär som ett minimum att säljaren ska befinna sig i utlandet. Sedan måste man också följa bestämmelserna (som bitvis är föremål för olika tolkningar) om hur införsel ska ske.

Strider monopolet och Alkohollagen mot EU-rätten?

Den andra av Peders två ”försvarslinjer” var att Alkohollagen – eller rättare sagt de bestämmelser som han åtalades under – stred mot EU-rätten: ”Bestämmelserna i alkohollagen är i så fall oförenliga med artikel 34 alternativt artikel 37 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och utgör en icke proportionerlig restriktion.”

Förenklat uttryckt så innebär detta att monopolet skulle strida mot EU-rätten, genom att det skulle vara en för långtgående åtgärd med ett monopol för det syfte som svenska staten hävdar – folkhälsan, och då framför allt för att förhindra underåriga att komma åt sprit och andra alkoholhaltiga drycker.

Detta var vad som provades i Franzénmålet, där domen kom 1997. Ica-handlaren Harry Franzén i Skåne hade sålt mindre mängder vin i sin butik dels i april 1994 och dels på nyårsdagen 1995, direkt efter Sveriges EU-inträde. Han hävdade att monopolet var olagligt, men EU-domstolen kom fram till att det inte stred mot bestämmelserna i fördragen. Detta var definitivt inte en given slutsats när domen kom, för generaladvokaten hade föreslagit att monopolet skulle fällas.

I fallet Peder Molin ser tingsrätten ingen anledning att göra en annan bedömning än den som gjordes i Franzénmålet, och tillämpar därför Alkohollagen som den är skriven. (Den senare Rosengrendomen kommer inte in i bedömningen, eftersom den gällde bestämmelserna kring import och inte detaljhandeln i sig.)

Småproducenter missgynnas enligt domen!

Det finns dock en intressant passus i tingsrättens resonemang (min fetstilsmarkering): ”tingsrätten [konstaterar] att det visserligen finns vissa uppgifter i målet som tyder på att Systembolaget Aktiebolags kvantitetskrav i någon mån innebär att mindre producenter av vin missgynnas, oavsett nationalitet, att transportkostnaderna kan varierar beroende på bl.a. avstånd från Sverige och i regel är högre när privatimport sker via Systembolaget än när det sker på annat sätt samt att transportkostnaden per flaska i regel är högre vid transport av ett fåtal flaskor än vid transport av stora mängder.”

Detta missgynnande var dock inte av sådant allvarligt slag att tingsrätten underkände monopolet:  ”Dessa omständigheter är dock inte av sådant slag att de ger anledning att frångå den bedömning som EU-domstolen gjorde i det s.k. Franzénmålet, där domstolen kom till slutsatsen att det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker var förenligt med artikel 37 EUF-fördraget.”

Något för EU-domstolen?

Frågan är om det finns något för EU-domstolen att titta på i detta mål? Vid en ytlig bedömning kan det verka rätt enkelt: en företrädare för ett svenskt företag har åtalats för att ha brutit mot detaljhandelsmonopolet i Sverige, i enlighet med bestämmelser som redan prövats i Franzénmålet, så där finns det inget som behöver prövas igen.

Sedan Rosengrendomen får privatpersoner i Sverige som bekant köpa direkt från producenter och vinhandlare i Österrike och i andra EU-länder, men det är en annan sak än att sälja i Sverige. Systembolaget kan alltså rundas så länge det görs på rätt sätt.

Tingsrättens resonemang om att småproducenter i någon mån missgynnas är dock en vinkling som eventuellt skulle kunna vara grund för en förnyad prövning i EU-domstolen. I Franzénmålet tog prövningen framför allt fokus på om importerade produkter missgynnades. Frågan om ett systematiskt missgynnande av mindre producenter har därför inte prövats, vad jag förstår. Jag tror det skulle gå att få fram ännu bättre underlag kring missgynnande av små producenter än vad som nu lades fram i tingsrätten, genom att specifikt fokusera på denna aspekt av monopolet, och om den klarar en proportionalitetsprövning. Frågan är dock om detta skulle räcka för att fälla hela monopolet på starköl, vin och sprit? Jag är ärligt talat rätt tveksam, men efter varje prövning i EU-domstolen (hittills tre – Franzénmålet, Rosengrenmålet och Gourmetmålet) har Sverige i varierande utsträckning fått backa i sin alkoholpolitik, så det är alltid värt att pröva om det går. Franzénmålet ledde för övrigt till billigare och enklare partihandels- och tillverkningstillstånd, även om monopolet blev kvar.

Hur skulle det då gå till att få en sådan prövning i EU-domstolen till stånd? I så fall måste Svea hovrätt (eller Högsta domstolen, om målet hamnar där efter en ny överklagan) begära att få ett förhandsavgörande av EU-domstolen. Det är domstolen som bestämmer det, men inget hindrar ju att Peders advokat begär ett sådant förhandsavgörande. I så fall behöver det nog ta sikte på just den mer specifika vinklingen om missgynnande av små producenter, så att det finns någon ny fråga att ställa till EU-domstolen.

En annan möjlighet vore om EU-kommissionen inledde ett separat mål mot Sverige mot denna bakgrund, men då skulle det inte direkt ha med utgången i målet mot handlavin.se att göra.

Känner sig lurad av svenska myndigheter – som fått in all sin alkoholskatt och moms

Sedan kommer vi till det som gör det här målet så tråkigt. Peder har uppfattat att det han gör är lagligt, och har inte på något sätt försökt dölja sin verksamhet eller hur den bedrivs.

Under hela perioden 2011-2014 var Best Shopping Stockholm HB registrerad som distansförsäljare enligt lagen om alkoholskatt. Av Skatteverket fick Peder veta att det var helt OK att registrera ett svenskt bolag som distansförsäljare, och han har därför uppfattat att han har fått ett svenskt myndighetsgodkännande för sitt upplägg. Problemet är bara att Skatteverket bara bryr sig om Alkoholskattelagen och den tillhörande förordningen. Dessa regler har Peder följt till punkt och pricka, så svenska staten har fått sin alkoholskatt och moms för allt som sålts via handlavin.se. Däremot är det Folkhälsomyndigheten som utövar tillsyn av många bestämmelser i Alkohollagen (dock inte servering, som kommunerna och polisen ska hålla ett vakande öga över). En hänvisning till Folkhälsomyndigheten fanns också med i standardinformationen från Skatteverket. Däremot är det tydligen betydligt svårare att få raka besked av vad som gäller inom deras område från Folkhälsomyndigheten än från Skatteverket, som generellt är generösa med information. Skatteverket är den enda myndighet som en nätvinhandlare behöver registrera sig hos, och är den myndighet som en sådan handlare har löpande kontakt med för inbetalning av alkoholskatt och moms. Det är därför lätt att förstå hur man kan (miss)uppfatta verksamheten som godkänd av svenska myndigheter, i betydelsen alla svenska myndigheter.

Det som gör det hela extra märkligt är att handlavin.se 2009-2011 bedrev nätvinhandel i laglig form, och Peder gick över till den form som senare visat sig vara olaglig efter kontakter med Skatteverket!

Historiken är som följer. Peders bolag Best Shopping Stockholm HB började med att sälja vintillbehör. 2007 började de sälja vin via Systembolagets beställningssortiment. 2009 inledde Peder istället ett samarbete med det österrikiska företaget Pannonische Weingärtner. Peder blev företagets representant i Sverige, och sajten handlavin.se startades. Vinerna såldes till konsumenter i Sverige av Pannonische Weingärtner. I början av 2011 ville Pannonische Weingärtner avveckla verksamheten via handlavin.se – med små volymer var den inte så lönsam. Peder tog därför via Best Shopping Stockholm HB över verksamheten inklusive webbplatsen handlavin.se.

Best Shopping HB ansökte hos Skatteverket om att bli registrerat som distansförsäljare, och fick positivt besked i maj 2011. Han fortsatte därefter att bedriva verksamhet i liten skala – domen anger en försäljning av ca 250 000 kronor på 2,5 år – fram till polistillslaget i april 2014.

Borde fortsatt med ett österrikiskt bolag

Notera att hela den fällande domen bygger på att Peder sålt via ett svenskt bolag under perioden 2011-2014. Inget åtal har någonsin väckts mot någon – svensk eller annan – som bedrivit nätvinhandel till Sverige via ett utländskt bolag, se mitt inlägg om när en polisanmälan mot CityGross hösten 2013 avskrevs av åklagare. I det här målet hade inte ens åklagaren någon invändning mot verksamheten 2009-2011, då Pannonische Weingärtner sålde vinerna med Peder som svensk representant.

Det är lätt att vara efterklok, men när Peder tog över verksamheten 2011 borde han alltså ha lagt den i ett österrikiskt bolag. Om det hade varit detta bolag som tog emot beställningar och betalningar från svenska konsumenter, hade försäljningen skett i Österrike och därmed varit laglig. Det österrikiska bolaget hade kunnat vara ett dotterbolag till Peders svenska handelsbolag, så länge som betalning gick direkt till dotterbolaget och inte via moderbolaget. Jag sätter ett litet frågetecken i kanten för om det hade varit lämpligt med utlämning av lådor i moderbolagets lokaler med detta upplägg, men i övrigt hade verksamheten kunnat bedrivas på samma sätt.

Sett på detta sätt, är det fel som har begåtts rätt litet. Det har helt enkelt saknats ett dotterbolag utomlands i företagskonstruktionen!

Inget hindrar för övrigt att Peder återstartar verksamheten med detta upplägg.

Kort om straffet

Åklagaren hade yrkat på att Peder skulle fällas för grov olovlig försäljning av alkohol, med ett straff på fängelse i tio månader (enligt Peders egen rapportering från rättegången), och att företagsboten skulle ligga på 250 000 kr, d.v.s. hela omsättningen.

Domstolen kom fram till att det rörde sig om olovlig försäljning av alkohol (ej grov dito), och gav honom villkorlig dom, 200 dagsböter á 50 kr och företagsböter på 100 000 kr. Således gick de inte riktigt på åklagarens linje när det gällde straffet.

Crowdfunding

För den som vill hjälpa Peder att betala hans böter m.m. (125 500 kr) finns det möjlighet att delta i crowdfunding på Indiegogo. Jag har själv gett ett litet bidrag, som en av f.n. 182 bidragsgivare. För företag finns också den här möjligheten.

I ett annat blogginlägg, någon av de kommande dagarna, tänkte jag återkomma med funderingar kring vad domen innebär för nätvinhandeln i stort. Jag har också funderingar om straffbestämmelserna i lagen är rimliga, och om beslaget av kundernas viner verkligen var rimligt, men där får vi se om jag återkommer med funderingar. Kanske sparar jag det till efter hovrättsdomen.

Länkar

Det finns också en hel del annat att läsa på nätet i denna fråga:

Och så lite länkar till ”den andra sidan”:

 • Drugnews nyhetsnotis
 • Accent magasin (IOGT-NTOs tidning) – där IOGT-NTO-representanten Linda Engström märkligt nog hävdar att ”Peder har kommit i kläm”, trots att de polisanmälde honom 2011, d.v.s. ville att han skulle hamna i fängelse. Inte alldeles lätt att få det uttalandet går ihop.
 • Uttalande från IOGT-NTO – där samma Linda Engström upprepar IOGT-NTOs fullständigt felaktiga påståenden om vad Rosengrendomen innebär.
Annonser
Det här inlägget postades i Alkoholpolitik, Österrike, Nätvinhandel. Bokmärk permalänken.

14 kommentarer till Funderingar kring den fällande domen mot Peder Molin och handlavin.se

 1. Ypperlig översikt av hela den här trista historien. Med alla viktiga fakta på plats och utan vidlyftiga och ogrundade hänvisningar till ”rättsövergrepp” eller liknande. Imponerande!

  Det var tyvärr en ganska väntad dom, och med din förklaring av domslutet verkar det som om domstolen faktiskt gjort ett ganska bra jobb. Med tanke på dagens lagstiftning.

  Visst är det tråkigt att det blev så här, inte minst för Peder och för många vinälskare, men kanske inte oväntat. Med de lagar vi har.

  Det enda jag skulle vilja lägga till är angående ditt resonemang om en omprövning, eller snarare en prövning på nytt, i EU-domstolen. Vinklingen med ”missgynnande av små producenter” är intressant och kanske konstruktiv. Men vad som borde vara en viktigare faktor vid en omprövning är själva grunden i det ursprungliga argumentet, att monopolundantaget (dvs att det är tillåtet med monopolet) är både rimligt och effektivt och nödvändigt. Det förefaller mer och mer svårt att argumentera att det svenska monopolet är ett nödvändigt och oundgängligt verktyg för att skydda svenska folkhälsan. Det är just det som det handlar om. Men är det verkligen ett effektivt verktyg (och rimligt) idag, när bara runt hälften av all alkohol som konsumeras kommer via monopolet? Och där monopolet mer och mer blir en anonymiserad stormarknad för lättåtkomliga fylledrycker? Men detta har ju inget med den trista domen mot Peder att göra…

  • vintomas skriver:

   Nej, jag tycker faktiskt inte att domen är något rättsövergrepp. Med ett straff som hamnar på 40% av vad åklagaren begärt (vad gäller företagsbotens storlek och straffmätningsvärdet, som sattes till fyra månader och som då kunde ”växlas ner” till villkorlig dom och dagsböter) har domstolen också resonerat mycket självständigt i relation till åklagaren, och betydligt djupare. Domaren har också satt sig in i Franzénmålet på ett djupare sätt än att bara konstatera att monopolet där klarade prövningen.

   När det gäller en ny prövning i EU-domstolen är väl frågan om domstolen gör en omprövning av sina egna domar, om mer eller mindre exakt samma fråga ställs igen 20 år senare? Jag har faktiskt ingen aning om ifall detta görs rent principiellt. Sedan har du förstås rätt i att omständigheterna har ändrats under denna tid, vilket skulle kunna få en proportionalitetsprövning att landa på annat sätt, förutsatt att den tas om från grunden. Vi får väl se om hovrätten eller HD resonerar annorlunda och tycker att de behöver höra vad EU-domstolen anser. Förmodligen inte om inte Peders advokat specifikt begär detta, och även då är det nog en högoddsare. Och så är väl frågan om Peder egentligen vill vänta ett eller ett par år extra på en sådan prövning…

   EU-domstolen är ju rätt svårförutsägbar, åtminstone i alla sina domar om svensk alkoholpolitik. Vem vet, det kanske beror på att hela den svenska alkoholpolitiken är märklig sett med kontinentala juristers ögon. 🙂 I alla tre domar om svensk alkoholpolitik har domen blivit tvärtom mot generaladvokatens linje och de inhemska ”förhandstipsen”! Franzénmålet: generaladvokaten föreslog att fälla monopolet, och domstolen friade. Rosengrenmålet: generaladvokaten föreslog att fria det svenska privatimportförbudet, och domstolen fällde. Gourmetmålet: många räknade med friande av det svenska förbudet på grundval av Aragonesa-målet, då ett katalanskt reklamförbud för drycker över 23% hade friats, men domstolen fällde ett totalförbud mot reklam. Även Joustra-domen, som ligger till grund för att mottagarlandets alkoholskatt tas ut vid distansförsäljning, var tydligen en överraskning. Utan Joustradomen hade detaljhandelsmonopolet underminerats rejält, för då hade det varit lagligt att köpa sprit från t.ex. Tyskland till tyska priser!

 2. Ping: Därför dömdes vinsajten HandlaVin.se till 125 000 kr i böter | BKWine Magazine |

 3. Jag tycker det var en strålande genomgång av situationen, som jag skriver här:
  http://www.bkwine.com/sv/nyheter/darfor-domdes-vinsajten-handlavin-se-till-125-000-kr-i-boter/

  Och jag menade alls inte att antyda att du såg det som ett rättsövergrepp! Vi tycks båda se det på i stort sett samma vis, att domen var den väntade, med tanke på de lagar som vi har.

  • vintomas skriver:

   Nej då, jag uppfattade det inte alls så, vad gäller eventuellt rättsövergrepp. Men jag insåg när jag läste det du skrev att jag ju faktiskt länkat till flera blogg- och diskussionsinlägg som använder beteckningar som rättsövergrepp. Eftersom jag inte ”recenserade” dessa länkars innehåll, till skillnad från de två IOGT-NTO-länkarna, tänkte jag att det var lika bra att vara lite extra tydlig med min egen åsikt om den frågan.

   För övrigt håller jag helt och hållet med om din nya BKWine-artikel. Domen medför inga konsekvenser för nätvinhandlare som säljer till Sverige från ett bolag i ett annat EU-land.

 4. Henrik skriver:

  Hela Systembolaget är ju ett undantag, vilket jag gissar ger rätt gott om kryphål rent juridiskt. Kan tänka mig att beställningssortimentet är en av de grejer som gör att EU-domstolen inte ser monopolet i sig som något som missgynnar små producenter. Möjligen skulle man kunna tvinga SB att se över sina upphandlingar, men kan inte tänka mig att det är något som skulle fälla hela upplägget med ett monopol.
  I så fall känns det där internet mer som en game-changer gällande handelsläget då och nu. Om det i sig innebär att EU-domstolen skulle se på det juridiska läget annorlunda än i dag, det vet domstolen knappast förrän den prövat ett eventuellt ärende. Sverige talade uppenbarligen väl för sin sak/monopolet när det begav sig och är säkert kapabelt att göra det igen …
  Vad gäller domen och straffet, så utgår jag från att domstolen tagit Molins upplägg i beaktande, att man helt enkelt anser att Molin agerat i något som liknar god tro och att han därmed saknar uppsåt. Det friar honom inte från ansvar, men ger domstolen utrymme att dela ut ett mildare straff.
  Ser domen som helt rimlig, givet rådande lagstiftning. Sedan kan man ju tycka att lagen och monopolet är helt eljest, men …

  • vintomas skriver:

   Du har rätt om det där med att han bedömdes sakna uppsåt. Ur domen: ”Det är därför inte styrkt att Peder Molins olovliga försäljning av alkohol har skett uppsåtligen… Peder Molin [måste] enligt tingsrättens mening anses ha agerat oaktsamt genom att inte närmare undersöka om hans verksamhet var att betrakta som försäljning inom Sverige… Omständigheterna är […] inte sådana att Peder Molin kan undgå ansvar på grund av straffrättsvillfarelse. … Tingsrätten kan sammanfattningsvis konstatera att Peder Molin ska dömas för olovlig försäljning av alkohol eftersom han av oaktsamhet och i strid med alkohollagen, inom ramen för … Best Shopping, under perioden augusti 2011 till och med mars 2014 sålt vin för ett sammanlagt belopp om minst 246 757 kr till konsumenter i Sverige.”

 5. auzine skriver:

  Spännande genomgång! Det bara saknas hjälten från en Grisham-deckare som vänder allt i slutpläderingen…

  ASi

 6. vintomas skriver:

  Jag har inte träffat Peders advokat, så jag vågar inte sia om det finns förutsättningar för det. 🙂

  • Peder Molin skriver:

   Tack Tomas för en bra analys.

   Jag hoppas att det också finns förutsättningar för det. Jag tycker personligen att det känns väldigt orättvist när varken Skatteverket eller Folkhälsomyndigheten själva vet vad som gäller att staten fäller en medborgare så hårt. Böterna totalt på nästan 130.000 känns som ett väldigt hårt straff. Jag kan bara konstatera att hade jag gett någon på käften hade jag kommit lindrigare undan och att våldsbrott inte anses vålla så stor skada för samhället rent rättsligt. Att böterna skall vara betalda på 30 dagar när man har en knaper ekonomi känns horribelt och jag kan jämföra med billånet så ungefär samma summa där man har en 5-års period på sig att betala. Detta gör att jag känner stor avsmak för staten, Systembolaget och IOGT-NTO som kan skapa vilken skada som helst för en medborgare. Detta med en förlegad alkoholpolitik som har tappat sin ståndpunkt när det gäller folkhälsan. Så nu får det blir ytterligare en rond och tack till alla som bidragit genom Indiegogo. Med vänliga hälsningar Peder Molin

   • vintomas skriver:

    Hej Peder! Du har nog helt rätt i att du hade fått ett lägre straff för ett ”lindrigare” fall av misshandel – färre dagsböter och ingen företagsbot. Det är ju just företagsboten som är det som kostar pengar i det här fallet. Men jag antar att betalningen inom 30 dagar gäller efter att domen har trätt i laga kraft, d.v.s. i och med att du överklagat gäller det efter hovrättens dom har fallit?

 7. Peder Molin skriver:

  Hej Tomas,

  Ja det stämmer när det gäller betalningen och nu får vi se hur hovrätten dömer. Personligen är jag väldigt nöjd med min advokat och tingsrättens dom finns mycket frågetecken kring vilket gör att det hade känts mycket märkligt för resten av mitt liv med dessa frågetecken att acceptera domen.

  • vintomas skriver:

   Överklagandet ser jag som en självklarhet eftersom du hela tiden sett dig som laglig mellanhand och därför ville bli frikänd! Jag är som nämnt inte helt förvånad över att det trots allt blev en fällande dom, men när det gäller straffet så är vi ju ute på rätt okända vatten. Om åklagaren menade allvar med att han tyckte att det skulle vara grovt brott, och han är ute efter att skapa prejudikat genom en hovrättsdom, fanns det ju alltid en viss risk att han skulle överklaga. I ett sådant läge var det väl lika bra att vara inställd på att det skulle bli en omgång i hovrätten också.

   • Peder Molin skriver:

    Absolut. Nu valde ju åklagaren först att överklaga efter att jag hade överklagat och eftersom han fick en ny tidsfrist genom att vi överklagade så han hade valt att acceptera domen eftersom hans överklagan först gjordes den 30 juni. Inte så ovanligt, men lite sandlådenivå när man själv överklagar bara för att den andra parten gör det kan jag tycka. När det gäller tingsrättens dom för övrigt så undrar man om de överhuvudtaget lyssnat på vad våra vittnen hade att komma med eftersom man exempelvis har skrivit att Franz Schneider arbetar för Pannonische Weingärtner, vilket inte stämmer, så det känns otroligt slarvigt genomfört av tingsrätten.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s